งบประมาณ 2559

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศรีวิไล และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 71,323,000 บาท
ข้อ 4.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากการได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 16,124,320 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 2,266,840 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา ยอดรวม 13,864,860 บาท
แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 5,224,920 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,856,520 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 11,690,140 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 1,135,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 1,230,000 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 3,600,000 บาท
แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 367,000 บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง ยอดรวม 6,140,400 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 63,500,000 บาท
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,823,000บาท ดังนี้

งบ ยอดรวม
งบกลาง 146,500
งบบุคลากร 1,430,100
งบดำเนินงาน 4,497,400
งบลงทุน 1,749,000.00
รวมรายจ่าย 7,823,000.00

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(นายสุรเชษฐ์ คะดุน)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล

อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจดูและขอดูข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลศรีวิไล ในวันและเวลาราชการ