งบประมาณ 2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศรีวิไล และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 93,010,000บาท
ข้อ 4.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากการได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 85,030,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้
011
อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจดูและขอดูข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลศรีวิไล ในวันและเวลาราชการ