เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลตำบลศรีวิไลตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีวิไล จ. บึงกาฬ เดิมเป็นสุขาภิบาลตำบลศรีวิไล ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลศรีวิไล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 เทศบาลตำบลศรีวิไลมีอาณาเขตที่กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 53.7 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศในระดับเทศบาลขนาดกลาง โดยมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
ทิศเหนือ ติดเขตตำบลโคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ
ทิศใต้ ติดเขตตำบลชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
ทิศตะวันออก ติดเขตตำบลนาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
ทิศตะวันตก ติดเขตตำบลคำนาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ

โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน
มีประชากรทั้งสิ้น ณ วันที่ 30กันยายน พ.ศ.2558 จำนวน 11,081 คน
โดยแบ่งออกเป็นประชากรชาย 5,587 คน และประชากรหญิง 5,494 คน


โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีวิไลฝ่ายบริหาร

นายสุรเชษฐ์      คะดุน        ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
นายธนากร         อินศิริ        ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล
นายอุดมศักดิ์     แต้ธวัช     ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายทองใบ       วารุกะ        ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


โครงสร้างและอัตรากำลังฝ่ายข้าราชการประจำประกอบด้วย
นายภคิน         พินิจมนตรี          เป็นปลัดเทศบาลตำบลศรีวิไล
นางพิลัยวัลย์     ศิริภักดิ์            เป็นรองปลัดเทศบาลตำบลศรีวิไล

สำนักปลัด
นางทวีลักษณ์    สีแก                ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด

กองคลัง
นายสมพงษ์       สีแก                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศิวกานต์     กะริอุณะ          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองช่าง
นายภคิน พินิจมนตรี                  ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

กองการประปา
นายศิวกานต์       กะริอุณะ        ตำแหน่ง   ผอ.กองสาธารณสุขฯรักษาราชการแทน ผอ.กองการประปา

กองการศึกษา
นางนนทนัดดา       คึ้มยะราช    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม
นางพิราวรรณ  นาคะอินทร์        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม