สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

เทศบาลตำบลศรีวิไลมีอาณาเขตที่กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 53.7 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศในระดับเทศบาลขนาดกลาง โดยมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้

ทิศเหนือ ติดเขตตำบลโคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ

ทิศใต้ ติดเขตตำบลชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

ทิศตะวันออก ติดเขตตำบลนาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

ทิศตะวันตก ติดเขตตำบลคำนาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ

โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน

มีประชากรทั้งสิ้น ณ วันที่ 30กันยายน พ.ศ.2558 จำนวน 11,081 คน

โดยแบ่งออกเป็นประชากรชาย 5,587 คน และประชากรหญิง 5,494 คน

การคมนาคมทางหลวงหมายเลข 222 จากจังหวัดบึงกาฬผ่านหน้าเทศบาลตำบลศรีวิไลไป อ.พรเจริญ

จ.บึงกาฬ อ.พังโคน จ.สกลนคร และ จ.อุดรธานี โดยมีรถโดยสารประจำทางสาย 225 จาก จ.บึงกาฬ ถึง จ.อุดรธานี