นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล

pic2

บทนำ

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล
(แถลงต่อต่อสภาเทศบาลตำบลศรีวิไล  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554)

1. นโยบายเร่งด่วน
1.1 ปรับปรุงคุณภาพน้ำ  เพิ่มกำลังการผลิต และขยายระบบน้ำประปาให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล

2.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 พัฒนาระบบโครงการถนนให้ทั่วถึงซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด  บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
2.2 ส่งเสริมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานองค์การอื่นๆจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสู่เทศบาลตำบลศรีวิไลอย่างเป็นระบบ
2.3  ขยายเขตไฟฟ้า  ในเขตชุมชนให้ทั่วถึง

3.นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา
3.1   ส่งเสริมสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษาทุกระดับในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล
3.2   ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล
3.3   ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ในการออกกำลังกายของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไล
3.4   ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเด็กก่อนวัยเรียน

4.นโยบาย ด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม
4.1  ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมภายในเทศบาลตำบลศรีวิไลที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง
4.2ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม
ทั้งในระดับตำบลศรีวิไล และระดับอำเภอ

5.นโยบายด้านสาธารณสุข
5.1  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตเทศบาลศรีวิไลอย่างทั่วถึง
5.2  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและพลานามัย
5.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การรักษาพยาบาล  การเฝ้าระวังโรค
5.4ส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพของประชาชนที่เจ็บป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยจะส่งผลต่อ
ความยั่งยืนในคุณภาพชีวิตของประชาชน 

6.นโยบายด้านสังคมและการบริการ
6.1ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพสตรีกลุ่มแม่บ้านเด็กเยาวชนคนชราและคนพิการ
ภายในเทศบาลตำบลศรีวิไลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6.2ร่วมประสานส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการแก่เด็กคนชราคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในเทศบาลตำบลศรีวิไล
6.3ประสานงานกับองค์กรต่างๆเพื่อช่วยเหลือและดูแลให้ความร่วมมือแก่สตรีเด็กเยาวชนคนชราและคนพิการ
ภายในเทศบาลตำบลศรีวิไล

7.นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและเพิ่มขีด
ความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆอย่างต่อเนื่อง
7.2ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.3 จัดให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย  และสามารถใช้งานได้อย่างทันท่วงทีให้กับหน่วยบรรเทาสาธารณภัย

8.นโยบายด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ทันสมัย
     โปร่งใสใส่ใจชุมชน

8.1 พัฒนาบุคลากรข้าราชการลูกจ้างของเทศบาลตำบลศรีวิไลให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์

ทั้งร่างกายจิตใจมีความรู้ความสามารถพร้อมสำหรับการบริหารและบริการประชาชน

8.2พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ทันสมัยรวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดโดยยึดหลัก

“ธรรมาภิบาล”โปร่งใสตรวจสอบได้มีความรับผิดชอบและประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

8.3  พัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลฯองค์การบริหารส่วน

ตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและองค์กรเอกชน

8.4  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาชนในเทศบาลตำบลศรีวิไลให้มีความ

เข้มแข็ง

8.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน