วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา
วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เศรษฐกิจดีถ้วนหน้า
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วน ได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาที่ยั้งยืนในแผนยุทศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชนโดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลจากแผนชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
1.      การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ
2.ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา ถังเก็บน้ำและไฟฟ้า
3.ก่อสร้างปรับปรุง สะพาน ฝาย และแหล่งน้ำสาธารณะ
4.การจัดทำผังเมือง และการใช้ประโยชน์
2.      การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
2.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
3.ส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน
4.การสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
3.      การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1.      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข
4.      การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ 1.      ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
2.      ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
5.      การพัฒนาการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขมลภาวะสิ่งแวดล้อม
6.      การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.       อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี และวัฒนธรรม

 

7.      การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น

2. พัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะบุคลากรท้องถิ่นและ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย