งบประมาณ 2558

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลศรีวิไล และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท
ข้อ 4.งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากการได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังนี้
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 15,023,760 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 2,298,640 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา ยอดรวม 14,380,610 บาท
แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 4,492,080 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 1,824,400 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 10,852,080 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 1,275,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 1,120,000 บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 900,000 บาท
แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 337,000 บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง ยอดรวม 7,436,430 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 60,000,000 บาท
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,823,000บาท ดังนี้

งบกลาง 134,500 บาท
งบบุคลากร 1,514,400 บาท
งบดำเนินงาน 4,930,300 บาท
งบลงทุน 2,315,000 บาท
รวมรายจ่าย 8,894,200 บาท

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

(นายสุรเชษฐ์ คะดุน)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล

อนึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจดูและขอดูข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลศรีวิไล ในวันและเวลาราชการ